RA.COB RA.COB RA.COB RA.COB RA.COB
RA.COB RA.COB RA.COB RA.COB RA.COB
RA.COB RA.COB FIRMA OFERTA REFERENCJE
OFERTA


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH
przez FHU "RACOB"

 1. Każda osoba fizyczna i prawna może być stroną umowy o świadczenie usług internetowych po zaakceptowaniu warunków zawartych w umowie, regulaminie i aneksie do umowy. Do zawarcia umowy dochodzi przez podpisanie umowy przez obie strony.

 2. Zleceniodawca powinien we własnym zakresie zaopatrzyć się w potrzebny sprzęt komputerowy celem korzystania z niektórych usług.

 3. Zleceniobiorca na podstawie odrębnej umowy zlecenia może zająć się odpowiednim przygotowaniem sprzętu.

 4. Zleceniobiorca przystępuje do realizacji usługi po złożeniu stosownego formularza zgłoszeniowego z poziomu www lub za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela handlowego, a także po podpisaniu odpowiedniej umowy.

 5. Konto każdego Zleceniodawcy zostaje zabezpieczone hasłem, które powinno być hasłem indywidualnym zmienianym regularnie. Jednakże z uwagi na fakt, iż hasło to nie zabezpiecza w 100% tajności informacji zawartych na koncie, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia prywatności lub utraty danych przez Zleceniodawcę.

 6. Zleceniodawca może dysponować dowolna ilością kont internetowych różniących się identyfikatorem ID (loginem) i hasłem.

 7. Zleceniodawca nie może zamieszczać treści niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

 8. Zakres świadczonych usług wraz z cennikiem zawarty jest w ofercie handlowej, a każda usługa określona jest w osobnej umowie zawierającej jej specyfikę i zakres.

 9. Usługa realizowana jest zgodnie z właściwą jej procedurą aktywacyjną po potwierdzeniu zamówienia.

 10. Opłaty za dokonywane usługi wnoszone są zgodnie z postanowieniami umowy. W razie nie dotrzymania przez Zleceniodawcę terminu płatności Zleceniobiorca ma prawo zablokowania dostępu do kont, a w przypadku powtarzania się tej praktyki, także do zlikwidowania konta. Czynności podjęte przez Zleceniobiorcę nie zwalniają Zleceniodawcy od obowiązku uregulowania płatności.

 11. Zleceniobiorca nie odpowiada za ewentualne przypadki nieprawidłowego funkcjonowania sieci telefonicznej, teleinformatycznej, sieci krajowych, międzyoperatorskich lub międzypaństwowych, czy też usterek i awarii pozostających poza obszarem jego działania.

 12. Zleceniodawca zobowiązuje się do wykorzystywania Konta tylko zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętymi zasadami etyki.

RA.COB